"Bethlehem's Hospital" by Frank Stella, 1967

“Bethlehem’s Hospital” by Frank Stella, 1967 from Black Series I